เกี่ยวกับเรา

 ประวัติความเป็นมา (History)

     บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกรว์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้แก่ การสอบเทียบ (Calibration), การติดตั้ง (Installation), ซ่อมบำงรุง (Repair), การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ (Training) รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือวัดโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ

     บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกรว์ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2548 ก่อตั้งโดย นายเทเวศน์ คมใส ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิชาการ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและผู้จัดการฝ่ายวิชาการประจำห้องปฏิบัติการ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกรว์ จำกัด และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประเมินคุณภาพสำหรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การรับรองสำหรับห้องปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 20 คน ประกอบด้วยฝ่ายขายและฝ่ายบริการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง และได้ทำสัญญาบันทึกข้อตกลง หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ระหว่างบริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกรว์ จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย สำหรับนโยบายของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นพัฒนา ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

 การรับรอง (Accreditation)
     บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกรว์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หมายเลข 0147 ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 การบริการ (Services)
     -  มีการจัดอบรมด้านการสอบเทียบและการติดตั้งเครื่องมือวัด รวมไปถึงหลักการแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
     -  สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดได้ทุกชนิดทุกขนาด

 การสอบเทียบ (Calibration)
     การสอบเทียบเครื่องมือวัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory), การสอบเทียบหน้างาน (On site) และการสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory)

 ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Support)
     ให้คำปรึกษาโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในด้านของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เช่น การออกแบบระบบหรือโครงสร้างในอุตสาหกรรมการผลิต, ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งเครื่องมือวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน, ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น

Management


คุณเทเวศน์ คมใส
กรรมการผู้จัดการ

 ฝ่ายบริหาร
นายเทเวศน์ คมใส กรรมการผู้จัดการ
นายวิษณุ คมใส ผู้จัดการฝ่ายบริการ
นางสาวมนัญญา พิชยภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายขาย
นางสาวอนันยา มิ่งเมือง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
นายภาณุวัฒน์ อักษรทอง ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ